PKK, devletle alay ediyor!..

2013-07-16 17:58:00
Mehmet Türker: Te­rör kar­şı­sın­da ko­lay­cı­lı­ğı se­çip çö­zül­me sü­re­ci­ne gi­rer­sen…

Ve­rip kur­tul­ma yo­lu­nu se­çer­sen ola­ca­ğı bu­dur!..
PKK da dev­le­tin te­pe­si­ne çı­kar!..
Kürt­çü­le­r’­in şı­ma­rık­lı­ğı ta­van ya­par, dev­let oto­ri­te­si şa­mar oğ­la­nı­na dö­ner!..
Bu­nun en be­lir­gin son fo­toğ­ra­fı, Li­ce­’de bir PKK’­lı te­rö­ris­tin def­ne­dil­me­si ve te­rö­rist me­zar­lı­ğı­nın tö­ren­le (!) “şe­hit­li­k” ya­pıl­ma­sın­da­ki az­gın­lık­tır!..
Ka­laş­ni­kof­lu, el bom­ba­lı te­rö­rist­le­rin o fo­toğ­raf­ta yer al­ma­sı, son­ra yol ke­sip kim­lik kon­tro­lü yap­ma­la­rı ise, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti ile alay et­mek­tir!..
30 yıl­dır Tür­ki­ye­’nin ka­nı­nı emen 8 bin Meh­met­çi­ği kah­pe­ce şe­


hit eden PKK, AKP ik­ti­da­rı­nın çö­zül­me­si­nin ka­nır­ta ka­nır­ta key­fi­ne va­rı­yor­lar!..
* * *
Bu olay, AKP ik­ti­da­rı­nın ken­di ra­ha­tı ve se­çim­le­re gü­rül­tü­süz pa­tır­dı­sız gir­me uğ­ru­na dev­le­ti ne ha­le ge­tir­di­ği­nin, na­sıl kü­çük dü­şür­dü­ğü­nün ka­nı­tı­dır!..
Kürt ırk­çı­la­rı “ka­ra­kol is­te­mi­yo­ru­z” di­ye ayak­la­nı­yor­lar, ik­ti­dar “Val­la ye­ni de­ğil, es­ki ka­ra­kol­la­rı ta­mir edi­yo­ru­z” di­ye ağ­la­şı­yor!..
Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri kış­la­sı­na çe­kil­di, mey­dan PKK’­lı te­rö­rist­le­re kal­dı!..
Te­rö­rist­ler çe­ki­li­yor­muş, 4 ay­dır şe­hit gel­mi­yor­muş!..
İk­ti­dar bu ma­sal­la avu­nu­yor, bu ma­sal­la uyut­ma­ya ça­lı­şı­yor!..
* * *
Bü­yük dev­let ada­mı İçiş­le­ri Na­zı­rı Mu­am­mer Bey, bu ola­ya kar­şı val­la çok sert çık­tı; “çö­züm sü­re­ci, bu ül­ke­de bi­ri­le­ri­nin al­ter­na­tif dev­let ya­pı­sı oluş­tur­ma sü­re­ci de­ği­l”­miş!..
Vah vah, pe­ki bu tab­lo ne?..
Dev­let adam gi­bi ida­re edil­se, bun­la­rı yap­ma ce­sa­re­ti bu­la­bi­lir­ler mi?..
Böl­ge­ye “Kür­dis­ta­n” di­yor­lar, her hal­tı yi­yor­lar, bü­tün bun­la­rı as­ker-po­lis dev­le­tin gü­ven­lik güç­le­ri sa­de­ce sey­re­di­yor, Na­zır Bey An­ka­ra­’da otur­du­ğu yer­den nu­tuk atı­yor, pat­ron­la­rı Tay­yip de Ge­zi ey­lem­ci­le­riy­le uğ­ra­şı­yor!..
* * *
Sa­vun­ma Na­zı­rı İs­me­t’­in açık­la­ma­sı ise tam Al­lah­lık!..
Hu­kuk dev­le­tin­de suç iş­le­yen­ler mu­hak­kak kar­şı­lı­ğı­nı bu­lur­muş!..
De­vam edi­yor:
“Res­mi gör­dük. Bu res­mi gör­dük­ten son­ra em­ni­yet güç­le­ri­nin ne yap­ma­sı la­zım? Suç iş­le­yen­le­ri, hu­kuk dev­le­ti­ne ay­kı­rı dav­ra­nan­la­rı tes­pit edip yar­gı önü­ne ge­tir­me­k”
Hay Al­lah, biz de ne ola­cak di­ye me­rak edi­yor­duk, İs­met bi­zi ay­dın­lat­tı!..
Şu yu­ka­rı­da­ki söz­le­rin boş­lu­ğu­na, ba­sit­li­ği­ne, her ke­li­me­nin ha­va­da kal­ma­sı­na ba­kı­nız dev­let ida­re­si­nin han­gi el­ler­de ol­du­ğu­nu an­la­yı­nız!..
* * *
Bi­ri “al­ter­na­tif dev­let ya­pı­sı oluş­tur­ma sü­re­ci de­ğil­di­r” di­yor, di­ğe­ri “em­ni­yet güç­le­ri­nin ya­ka­la­ma­sı ge­re­ki­r” di­yor, öte yan­da PKK’­nın ker­va­nı yü­rü­me­ye de­vam edi­yor!..
Ker­va­nı­nı yü­rü­ten PKK kim­den ce­sa­ret alı­yor?..
İk­ti­da­rın aciz­li­ğin­den, çı­kar­cı­lı­ğın­dan, te­rö­re tes­lim ol­ma­sın­dan!..
Rant pe­şin­de ko­şan si­ya­set cam­baz­la­rı, dev­let onu­ru­nu iki pa­ra­lık et­ti­ler, adı­nı da “çö­züm sü­re­ci­” koy­du­lar!..

***

Afe­rin Yar­gı­ta­y’­a!..

Kürt­çü­nün bi­ri kı­zı­na “Kür­dis­ta­n” adı­nı ko­yu­yor…
Hil­van Nü­fus Mü­dür­lü­ğü, kim­lik çı­kar­tır­ken ai­le­yi uya­rı­yor ve is­min de­ğiş­ti­ril­me­si­ni is­ti­yo­r…
Ai­le ka­bul et­mi­yor, da­va açı­lı­yor ve Mah­ke­me kı­zın adı­nın He­lin ol­ma­sı­na ka­rar ve­ri­yor… (Mah­ke­me­nin isim koy­ma­sı da yan­lış ka­rar M.T.)
Avu­kat, tem­yi­ze gi­di­yor ve Yar­gı­tay 18 Hu­kuk Da­ire­si ka­ra­rı bo­zu­yor, “Kür­dis­ta­n” adı­nın ko­nul­ma­sı­na ya­sal bir en­gel ol­ma­dı­ğı ka­ra­rı­nı ve­ri­yor!..
* * *
Ai­le­nin avu­ka­tı Be­kir Be­nek, bu­nun “ta­ri­hi bir ka­ra­r” ol­du­ğu­nu be­lir­tir­ken, ba­ba Yu­nus Top­rak şu il­ginç sö­zü söy­lü­yor:
“Kı­zı­ma ya­şa­dı­ğım coğ­raf­ya­nın adı­nı ver­dim.”
Böy­le­ce Yar­gı­tay, Kürt ırk­çı­la­rı­nın ha­ya­lin­de­ki Tür­ki­ye top­rak­la­rı üze­rin­de Kür­dis­ta­n’­ın var­lı­ğı­nı ha­ya­len tes­cil et­miş olu­yor!..
Çö­zül­me ve da­ğıl­ma sü­re­ci de mey­ve­le­ri­ni top­lu­yor!..
Yar­gı­tay 18. Hu­kuk Da­ire­si üye­le­ri­ni, sü­re­ce yap­tık­la­rı kat­kı­lar­dan do­la­yı kut­lu­yo­ruz!..
SÖZCÜ

 
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
 
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it

0
0
0
Yorum Yaz