gunhanozisik Takipçi | Takip
Kategorilerim

Haber

Fotoğraflar

Diğer İçeriklerim (1669)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim ()

PKK, devletle alay ediyor!..

2013-07-16 17:58:00

Mehmet Türker: Te­rör kar­şı­sın­da ko­lay­cı­lı­ğı se­çip çö­zül­me sü­re­ci­ne gi­rer­sen… Ve­rip kur­tul­ma yo­lu­nu se­çer­sen ola­ca­ğı bu­dur!.. PKK da dev­le­tin te­pe­si­ne çı­kar!.. Kürt­çü­le­r’­in şı­ma­rık­lı­ğı ta­van ya­par, dev­let oto­ri­te­si şa­mar oğ­la­nı­na dö­ner!.. Bu­nun en be­lir­gin son fo­toğ­ra­fı, Li­ce­’de bir PKK’­lı te­rö­ris­tin def­ne­dil­me­si ve te­rö­rist me­zar­lı­ğı­nın tö­ren­le (!) “şe­hit­li­k” ya­pıl­ma­sın­da­ki az­gın­lık­tır!.. Ka­laş­ni­kof­lu, el bom­ba­lı te­rö­rist­le­rin o fo­toğ­raf­ta yer al­ma­sı, son­ra yol ke­sip kim­lik kon­tro­lü yap­ma­la­rı ise, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti ile alay et­mek­tir!.. 30 yıl­dır Tür­ki­ye­’nin ka­nı­nı emen 8 bin Meh­met­çi­ği kah­pe­ce şe­ hit eden PKK, AKP ik­ti­da­rı­nın çö­zül­me­si­nin ka­nır­ta ka­nır­ta key­fi­ne va­rı­yor­lar!.. * * * Bu olay, AKP ik­ti­da­rı­nın ken­di ra­ha­tı ve se­çim­le­re gü­rül­tü­süz pa­tır­dı­sız gir­me uğ­ru­na dev­le­ti ne ha­le ge­tir­di­ği­nin, na­sıl kü­çük dü­şür­dü&s... Devamı